زمان باقی مانده

1در این سوال کدام گزینه صحیح است؟

1
2
3
4
درصد پاسخ صحیح:0:
درصد پاسخ نادرست:0: